top of page

בקרת איכות

LAB PATH certificate
BRC GLOBAL certificate
GOLOBAL GAP certificate

המפקחים מבקרים בתדירות גבוה בכל שדות הגזר ונותנים הנחיות טיפול מפורטות. אנשי המקצוע של גזר שליט מבצעים את הוראות הטיפול בחומרים מורשים על פי הנחיות "דרך המעבדה" ועל פי תקן Global-Gap ותקן BRC. גזר שליט מקפידה בחומרה על שמירת הגידול ואריזת הגזר על פי התקנים בכדי להביא לצרכן גזר בריא איכותי וטעים.

הוצאת הגזר מתבצעת עם קומביין מכאני ללא נגיעת יד אדם.

טרם השיווק נשלחת דגימה של בדיקת מעבדה מקצועית "בלתי תלויה" לקבלת אישור שהגזר נקי מחומרים ומוכן לשיווק ומאכל.

bottom of page